หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บทความที่มีPDF

ปีที่พิมพ์

ชื่อบทความ

วารสาร/หนังสือ

รายละเอียด

หน้า

ตัวเล่ม

2526 Historicism หลังเฮเกล รันเก และ โครเช่ รัฐศาสตร์สาร 9, 3 (ก.ย.-ธ.ค.26) 1-36

2529 มิเชล ฟูโก,"ว่าด้วยการปกครอง (On Governmentality) จุลสารไทยคดีศึกษา 4,2 (ธ.ค.2529) 96-103  
2538 ภาพตัวแทน แทนสิ่งที่แทนไม่ได้ จุลสารไทยคดีศึกษา 12, 1 (ส.ค.-ต.ค. 2538) 16-18  
2539 ประชาธิปไตยไทยหลังสมัยใหม่ จินตนาการสู่ปี 2000 : นวกรรมเชิงกระบวนทัศน์ด้านไทยศึกษา? สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 297-342  
2540 มนุษย์โรแมนติคกับการบริโภคภาพเสรี จุลสารไทยคดีศึกษา 13, 3 (ก.พ.-เม.ย. 2540) 10-15  
2541 "ผีของมาร์กซ์" และ "ผีในมาร์กซ์" ข้อวิจารณ์ประวัติศาสตร์นิยมของพ็อพเพอร์และอัลธุสแซร์

รัฐศาสตร์สาร

20, 2 (2541)

1-55

 
2541

“วิจารณ์หนังสือว่าด้วย "สิว" "ผ้าอนามัย" และ "เยื่อพรหมจรรย์" Joan Jacobs Brumbergs, the body project : an intimate history of American girl, New York : Random House, 1997”

รัฐศาสตร์สาร 20, 2 (2541) 205-217  
2541 ภาพตัวแทนของตูด เผยร่าง-พรางกาย: ทดลองมองร่างกายในศาสนา ปรัชญาการเมือง ปรวัติศาสตร์ ศิลปะ และมานุษยวิทยา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ 261-286  
2542 "ท่อง" ไปในแดนโพสต์โมเดิร์น: ความเหมือน/อัตลักษณ์และความแตกต่างในการเมือง รัฐศาสตร์สาร 21, 2 (2542) 333-382  
2542 อาณาเขตสาธารณะ/ประชาสังคมและนักมานุษยวิทยากับคนชายขอบ จุลสารไทยคดีศึกษา 15, 4 (พ.ค.-ก.ค. 2542) 16-37  
2543 อภัยวิถี: เทววิทยาทางการเมือง ความทรงจำและความหลงลืมของประวัติศาสตร์ไทย รัฐศาสตร์สาร 22, 1 (2543) 130-183 2543p1[6][5]
2545 ประวัติศาสตร์ครอบครัวตะวันตก: ประวัติศาสตร์คนใช้และการใช้คน รัฐศาสตร์สาร 23, 3 (2545) 1-49 2545p3[6][2]
2546 ประวัติศาสตร์และสหวิทยาการ: ชาตินี้เราคงรักกันไม่ได้ รัฐศาสตร์สาร 24, 2 (2546) 297-334  
2547 สภาวะสมัยใหม่ของวัฒนธรรมการอ่าน : ห้องสมุดกับการเผชิญหน้ากันของ ตา และ หู วารสารไทยคดีศึกษา 1, 2 (เม.ย.-ก.ย. 2547) 67-92  
2547 แนวความคิดเรื่องความชอบธรรม งานวิจัยเสนอต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข      
2548 "เหลี่ยมมุม" ของตัวต่อเลโก (Lego) : อำนาจท้องถิ่นกับจักรวรรดิ พระอัจฉริยคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : เอกสารการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองศุภวาระ 200 ปี แห่งพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันไทยคดีศึกษา, 2548 187-230  
2548 ความรู้ต้อง(ไม่)ห้าม: จักรญาณนิยม เอกสารประกอบคำบรรยาย "โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ วันที่ 9-11 สิงหาคม 2548      
2549 “(การร่วม) เพศนอกสถาบันการแต่งงานในฐานะ 'ระเบิด': จากประวัติศาสตร์ 'การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง' ถึง 'เพศศึกษา'...เมื่ออุดมการณ์ประสานกับวิทยาการทางการแพทย์”

รัฐศาสตร์สาร

27, 3 (ก.ย.-ธ.ค.2549)

1-55

2549p3[6][5]
2549 สิงคโปร์ ภาพฝันของประเทศด้อยพัฒนา จากภาพสะท้อนของคนเดินทาง Dome 6, (April-June 2006) 50-60  
2549 การรวมศูนย์ศิลปะของการกระจายตัวของศิลปะและการเมือง งานวิจัยเสนอต่อ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
2550 บทแนะนำหนังสือ James D.Tabor, The Jesus Dynasty : the hidden history of Jesus, hisroyal family, and the birth of christianity, (New York: Simon & Schuster, 2006) รัฐศาสตร์สาร 28, 1 (ม.ค.-เม.ย.2550), 353-359  
2550 ไปดูนาวาเสรีประชาธิปไตยล่มปากอ่าว

บทความสำหรับเสนอในที่ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่8 (พ.ศ.2550) "เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์การค้าและนิทรรศการนานาชาติ (ไบเทค บางนา) กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2550

   
หลัง 2543? ความเป็นอนิจจังของอาหารจีนชั้นสูงในกรุงเทพฯ: การเดินทางสู่เส้นทางของอาหาร "ประชาธิปไตย" ไม่ปรากฏรายละเอียดที่มา
พบในคลิปเผยแพร่สัมภาษณ์ รศ. ธเนศ วงศ์ยานนาวา ว่าด้วยเรื่อง "อาหารและการเมือง" กับการศึกษา "อาหาร" ในสังคมศาสตร์
     

 

หมายเหตุ

1. ตัวเล่ม หมายถึง หนังสือที่มีไว้ในครอบครองของตัวเอง

2. ไฟล์ส่วนใหญ่มาจากคุณ Fxxknoevil และคนอื่นๆ ที่หาได้จากชุมชนฟ้าเดียวกัน แฟนคลับอาจารย์ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ 12/12/16 ล่าสุดได้รับไฟล์จาก Pipat Pasutarnchat ขอบคุณค่ะ

3. หากท่านใดใจดี มีไฟล์นอกเหนือจากนี้เพิ่มเติม แล้วอยากประชาสัมพันธ์ ทางเราก็ยินดีค่ะ สามารถติดต่อได้ทางเมล์ yanathorn@gmail.com